ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента завірені цифровим підписом та печаткою ТУТ

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

09.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

№224/01-12

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор-розпорядник

 

 

 

Богдан Руслан Володимирович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

45612, Волинська обл., смт. Торчин, Iвана Франка, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20134889

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 776 600 0332 776 610

6. Адреса електронної пошти

Info.Torchyn@ua.nestle.com

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
№ DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

volinholding.emitent.org.ua

 

09.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.04.2019

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Томас Рейнхард Рiнггер

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про припиннення повноваженнь Томаса Рейнхарда Рiнггера (згоду на розкриття паспортних даних не надано)як голови наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року. Рiнггер Т.Р.на посадi голови наглядової ради перебував з 25.04.2014 р.Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

08.04.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Томас Рейнхард Рiнггер

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про припиннення повноваженнь Томаса Рейнхарда Рiнггера (згоду на розкриття паспортних даних не надано)як члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року. Рiнггер Т.Р.на посадi члена наглядової ради перебував з 25.04.2014 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

08.04.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Вiталiй Леонiдович Талько

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про припиннення повноваженнь Вiталiя Леонiдовича Талько (згоду на розкриття паспортних даних не надано)як члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року. Талько В.Л. на посадi члена наглядової ради перебував з 25.04.2014 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

08.04.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Максим Борисович Пейков

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про припиннення повноваженнь Максима Борисовича Пейкова (згоду на розкриття паспортних даних не надано)як члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року. Пейков М.Б. на посадi члена наглядової ради перебував з 03.08.2016 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

08.04.2019

припинено повноваження

Ревiзор

Алехандро Рубен Дайан

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про припиннення повноваженнь Алехандра Рубена Дайана (згоду на розкриття паспортних даних не надано)як ревiзора Товариства з 08.04.2019 року. Дайан А.Р. на посадi ревiзора перебував з 25.04.2014 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.Iншу особу на посаду ревiзора Товариства не призначено.

08.04.2019

обрано

Член наглядової ради

Вiталiй Леонiдович Талько

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про обрання Вiталiя Леонiдовича Талько (згоду на розкриття паспортних даних не надано)на посаду члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року строком на 3 роки. Посади, якi обiймав Талько В.Л. протягом останнiх п’яти рокiв: -керiвник юридичного департаменту в ТОВ "Нестле Україна", член наглядової ради ПрАТ "ВОЛИНЬХОЛДIНГ".Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Талько В.Л. є представником акцiонера Nestle S.A.Змiни у персональному складi обгрунтованi припиненням повноважень старого складу наглядової ради.

08.04.2019

обрано

Член наглядової ради

Максим Борисович Пейков

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про обрання Максима Борисовича Пейкова (згоду на розкриття паспортних даних не надано)на посаду члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року строком на 3 роки. Посади, якi обiймав Пейков М.Б. протягом останнiх п’яти рокiв: - комерцiйний директор в ДП "Лакталiс Україна",член наглядової ради ПрАТ "ВОЛИНЬХОЛДIНГ".Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пейков М.Б. є представником акцiонера Nestle S.A. Змiни у персональному складi обгрунтованi припиненням повноважень старого складу наглядової ради.

08.04.2019

обрано

Член наглядової ради

Томас Рейнхард Рiнггер

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про обрання Томаса Рейнхарда Рiнггера (згоду на розкриття паспортних даних не надано)на посаду члена наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року строком на 3 роки. Посади, якi обiймав Рiнггер Т.Р. протягом останнiх п’яти рокiв: - директор з виробництва в Nestle Czech & Slovak Republic, голова наглядової ради ПрАТ "ВОЛИНЬХОЛДIНГ".Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiнггер Т.Р. є представником акцiонера Nestle S.A. Змiни у персональному складi обгрунтованi припиненням повноважень старого складу наглядової ради.

08.04.2019

обрано

Голова наглядової ради

Томас Рейнхард Рiнггер

н/д

0

Зміст інформації:

08.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" (далi- Товариство), оформленого Протоколом №1, було прийнято рiшення про обрання Томаса Рейнхарда Рiнггера (згоду на розкриття паспортних даних не надано)на посаду голови наглядової ради Товариства з 08.04.2019 року строком на 3 роки. Посади, якi обiймав Рiнггер Т.Р. протягом останнiх п’яти рокiв: - директор з виробництва в Nestle Czech & Slovak Republic, голова наглядової ради ПрАТ "ВОЛИНЬХОЛДIНГ".Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiнггер Т.Р. є представником акцiонера Nestle S.A. Змiни у персональному складi обгрунтованi припиненням повноважень старого складу наглядової ради.

 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа