ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" відповідно до протоколу №12/2018 від 13.09.2018 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме рішення про продаж раніше викуплених акцій власної емісії в кількості 1900 штук, покупцю що є акціонером товариства. 

Ринкова вартість акцій, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, затверджена рішенням наглядової ради і складає 49 917 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  - 641 095 тис.грн

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 7,786 відсотка.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину є акціонер, який принаймні володіє 25% голосуючих акцій товариства.

Юридична особа-акціонер Nestle S.A.

Ознакою заінтересованості у вчиненні правочину є особа, яка є стороною такого правочину.

Додатковi критерiї  не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

                        .          

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                            Богдан Руслан Володимирович

13.09.2018

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа