ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор-розпорядник

 

 

 

Богдан Руслан Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

14.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

45612, смт. Торчин, I.Франка,4

4. Код за ЄДРПОУ

20134889

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332)77-66-00 (0332) 77-66-10

6. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

112 Вiдомостi НКЦПФР

14.06.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

volinholding.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

14.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.06.2018

90000

641095

14.03

Зміст інформації:

Засiданням наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг"вiд 11.06. 2018 року прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: на укладення договору поставки мiж ПрАТ «Волиньхолдiнгом» та ФГ «ОРГАНIК СIСТЕМС» на загальну суму договору 90 000 тис.. грн. з ПДВ, термiном дiї договору на один рiк.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 90 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 641 095 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 14,03 %. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

2

11.06.2018

150000

641095

23.4

 

 

 

Зміст інформації:

Засiданням наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг"вiд 11.06. 2018 року прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: на укладення договору поставки мiж ПрАТ «Волиньхолдiнг» та ФГ «IНТЕГРОВАНI АГРОСИСТЕМИ» на загальну суму договору 150 000 тис.грн., термiном дiї договору на один рiк. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 641 095 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 23,4 %. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа