ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор-розпорядник

 

 

 

Богдан Руслан Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

04.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

45612, Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Код за ЄДРПОУ

20134889

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 776 600 0332 776 610

6. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

84 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

03.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

volinholding.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

03.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

500000

641095

77.99

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ "Волиньхолдiнг"вiд 27.04. 2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надання згоди та повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв, а саме: - значного правочину, який вчинятиметься акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, при умовi, що предметом правочинiв є виробництво продукцiї, придбання сировини та iнших товарiв, виконання будiвельних, ремонтних робiт, виконання iнших робiт та надання послуг при умовi що гранична сукупна вартiсть кожного договору не буде перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 641 095 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 77,99 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

2

27.04.2018

306891

641095

47.86

     

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ "Волиньхолдiнг" вiд 27.04. 2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надання згоди та повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв, а саме: - значного правочину, який вчинятиметься акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо угод до договору №1004 про надання фiнансових послуг з ПАТ "IНГ Банк Україна", при умовi що загальна сума договору не перевищуватиме 11,7 млн. доларiв США ( 306 891 тис. грн.) Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 306 891 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 641 095 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 47,86 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

3

27.04.2018

493124

641095

76.92

     

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ "Волиньхолдiнг" вiд 27.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надання згоди та повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв, а саме: - значного правочину, який вчинятиметься акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо угод до договору №119 про надання фiнансових послуг з ПАТ "IНГ Банк Україна", при умовi, що загальна сума договору не перевищуватиме 18,8 млн. доларiв США (493124 тис. грн.). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 493 124 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 641 095 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 76,92 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа