ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор-розпорядник

 

 

 

Богдан Руслан Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне підприємство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            20134889

4. Місцезнаходження

            45612, Волинська обл., Луцький район р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

            00332  776 600, 0332  776 610

6. Електронна поштова адреса

            Info.Torchyn@ua.nestle.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

volinholding.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Волиньхолдiнг" на Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг",  з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

 

Iнформацiя про одержання лiцензiй (дозволiв) на окреми види дiяльностi.

 

 

 

Пiдприємство, лiцензiї на окремi види дiяльностi у звiтному роцi не одержувало.

 

 

 

Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

 

 

 

Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня.

 

 

 

Товариство немає у статутному фондi державної частки, не займає монопольного становища, не має стратегiчного значення для держави, тому товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки, згiдно статтi 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України".

 

 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не включається згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.

 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд  25.04.2017 р., 100 % голосiв  присутнiх на зборах, вирiшено прибуток Товариства за 2016 рiк у розмiрi

 

88 430 000 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв чотириста тридцять тисяч) гривень направити на виплату дивiдендiв, у строк, що не перевищує шiсть

 

мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення.

 

 

 

Вiдомостi про цiннi папери.

 

Протягом 2017  р. емiтентом акцiї та облiгацiї не випускались.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутнi.

 

Протягом 2017 року iншi цiннi папери не випускались, борговi цiннi папери та iпотечнi цiннi папери не випускались. .

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у звязку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Протягом 2017 року викуп власних акцiй емiтетном не здiйснювався.

 

Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї  та  собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки  товариство не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.

 

Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 вiдсутнi у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.

 

Копiя протоколу загальних зборiв емiтента не включається у звiт згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта нерухомостi) - товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АО1 №331918

3. Дата проведення державної реєстрації

            29.09.1994

4. Територія (область)

            Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            100000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            754

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            10.84 - Виробництво прянощiв i приправ

            36.00 - Забiр, очищення та поставка води

            46.38 - Оптова торгiвля  iншими  продуктами харчування,  в  т. ч.  рибою, ракоподiбними i малюсками

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiв.Директор-розпорядник.Наглядова рада.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

2) МФО банку

            300539

3) Поточний рахунок

            26007003036000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

5) МФО банку

            300539

6) Поточний рахунок

            д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Директор-розпорядник

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Богдан Руслан Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1979

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Попереднє мiсце роботи: ТзОв "Лакталiс Україна", заступник директора.

 

 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            01.11.2017, обрано до  припинення повноважень

9) Опис

            Директор-розпорядник здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства.

Вирiшує всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв. .

Дiє вiд iменi товариства без довiреностi. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Виплаченi винагороди - згiдно контракту. Додаткових винагород не отримував.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Акцiями  товариства в статутному капiталi дана посадова особа не володiє.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1) Посада

            Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рiнггер Томас Рейнхард

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Nestle Czech & Slovak Republic, директор з виробництва.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.04.2014, обрано до  припинення повноважень

9) Опис

            Голова наглядової ради - здiйснює контроль i регулювання дiяльностi правлiння, органiзовує проведення засiдань наглядової ради.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

 Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Талько Вiталiй  Леонiдович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Мiсце роботи ТзОВ "Нестле Україна", керивник юридичного департаменту.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            07.04.2011, обрано до  припинення повноважень

9) Опис

            Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. та рiшенням наглядової ради №04/2014 вiд 25.04.2014 р. продовжено повноваження членам наглядової ради до припинення повноважень.

Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

 

1) Посада

            Член наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Пейков Максим Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ДП "Лакталiс Україна", комерцiйний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            03.08.2016, обрано до  припинення повноважень

9) Опис

            Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2016 р. обраний членом наглядової ради.

Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

 Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

             Алехандро Рубена  Дайана

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            SBU Кулiнарiї в головному корпоративному офiсi, контролер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.04.1917, обрано не бiльше 5 рокiв

9) Опис

            Ревiзор - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю товариства.

Строк повноважень  Ревiзора встановлюється на невизначений термiн, але не бiльше нiж на п ять рокiв.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою в статутному капiталi не володiє. 

 Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Генсiровська Лариса  Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1967

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Нестле Україна", заступник головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.02.2017, обрано на невизначний строк

9) Опис

            Головний бухгалтер виконує обов'язки  згiдно посадової iнструкцiї. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Додаткових винагород не отримував. Непогашеної судимостi за користнi та посадовi злочини немає.

Часткою у статутному капiталi не володiє.

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

_

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Nestle S.A.

-

-, Швейцарiя, Волинська обл., - р-н, Швейцарiя, -

18 099

90,45

18 099

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

Усього

18 099

90,45

18 099

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

25.04.2017

 

Кворум зборів

99,99

 

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

 

1. Обрання лiчильної комiсiї.

 

2. Затвердження рiшення наглядової ради про порядок засвiдчення бюлетенiв та визначення

 

порядку засвiдчення бюлетенiв

 

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.

 

4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.

 

5. Звiт виконавчого органу за 2016р. Звiт Ревiзора за 2016р. Звiт Наглядової Ради Товариства за

 

2016р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту виконавчого

 

органу, звiту Ревiзора.

 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016р.

 

7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016р., з врахуванням вимог встановлених законом.

 

Визначення способу виплати дивiдендiв.

 

8. Обрання ревiзора.

 

9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що

 

укладатимуться з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка

 

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ревiзором.

 

10. Про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю та про надання згоди та

 

повноважень на укладення правочину iз заiнтересованiстю.

 

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди та

 

повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв.

 

12. Затвердження нової редакцiї статуту товариства.

 

 

 

 

 

18 099 голосами акцiонерiв, що становить 100 % акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих  акцiй по всiм питанням порядку денного прийнято вiдповiднi рiшення:

 

1. Обрано лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 (двох) осiб.

 

2. Обрано  головою загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Волиньхолдiнг> Талько В.Л., секретарем - Детюк О.В.

 

3. Затверджено порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Волиньхолдiнг>.

 

4. Затверджеено Звiт Виконавчого органу за 2016рiк, Звiт Ревiзора за 2016рiк, Звiт Наглядової ради Товариства за 2016рiк.

 

5. Затверджено Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк

 

6. Прибуток Товариства за 2016 рiк у розмiрi 88 430 000 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв чотириста

 

тридцять тисяч) гривень направити на виплату дивiдендiв, у строк, що не перевищує шiсть

 

мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення.  Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.

 

Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на

 

отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

 

7. Загальнi збори акцiонерiв ухвалили припинити повноваження ревiзора Георгiоса Лампаса.

 

8. Обрано ревiзором - Алехандро Рубена  Дайана. Строк повноважень членiв Ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, але не бiльше нiж на п ять рокiв.

 

9. Вирiшено не укладати з членами та головою наглядової ради цивiльно-правових договорiв, трудових

 

договорiв (контрактiв). Не виплачувати членам та головi наглядової ради винагороди.

 

10. По питанню  надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю та про надання згоди та повноважень на укладення правочину iз заiнтересованiстю>  рiшення не прийнято.

 

11. Ухвалено  надати згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю та про надання згоди та повноважень на укладення правочину iз заiнтересованiстю.

 

12. Загальнi збори акцiонерiв ухвалили  внести та затвердити змiни до Статуту ПрАТ <Волиньхолдiнг> шляхом викладення його в новiй редакцiї.

 
       

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.10.2010

32/03/1/10

Волинське т/у ДКЦПФР

UA4000091938

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

20 000

100 000

100

Опис

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було.

Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.

Акцiй власної емiсiї  не викуплялись i не продавались.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

209 009

244 541

0

0

209 009

244 541

  будівлі та споруди

144 210

147 177

0

0

144 210

147 177

  машини та обладнання

50 682

82 600

0

0

50 682

82 600

  транспортні засоби

744

476

0

0

744

476

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

13 373

14 288

0

0

13 373

14 288

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

209 009

244 541

0

0

209 009

244 541

Опис

Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 р. складає  0,39%.

Протягом звiтного року нараховано амортизацiї у сумi  16376 тис.грн.

Всi основнi засоби є власнiстю товариства, знаходяться в експлуатацiї.

Орендованих основних засобiв товариство не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

494 745

494 846

Статутний капітал (тис.грн)

100

100

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

100

100

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв товариства суми його зобов'язань.

 

 

 

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом  бiльше, нiж розмiр статутного капiталу.

Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає частинi третiй статтi п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

 

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

-

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

-

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

1 474

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

138 703

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

140 177

X

X

Опис

У поточномк роцi товариство кредитами банкiв не користувалось.

 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

25.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

312 039

626 683

49,79

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

26.04.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Волиньхолдiнг" вiд 25.04.2017р. вирiшено:

 Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв та надати згоду i повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв, а саме: - значних правочинiв, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо додаткових угод, змiн та/або доповнень та iнших документiв до договору №10/004 про надання фiнансових послуг з ПАТ <IНГ Банк Україна> вiд 22.03.2010 (надалi - <Договiр>), при умовi що загальна сума Договору не перевищуватиме 11,7 млн. доларiв США. Строк дiї - до виконання зобовязань Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:вартiсть майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства" i складає 312039тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 626683 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 49,79 вiдсотки. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

2

25.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

501 396

626 683

80

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

26.04.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Волиньхолдiнг" вiд 25.04.2017р. вирiшено:

  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв та надати згоду i повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв, а саме: - значних правочинiв, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо додаткових угод, змiн та/або доповнень та iнших документiв до договору №11/09 про надання фiнансових послуг з ПАТ <IНГ Банк Україна> вiд 21.12.2011 (надалi - <Договiр>), при умовi, що загальна сума Договору не перевищуватиме 18,8 млн. доларiв США. Строк дiї - до виконання зобовязань. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:вартiсть майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства" i складає 501396 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 626683 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 80% вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

26.04.2017

Наглядова рада

150 000

626 683

23,9

 Надання згоди на вчинення значного правочину.

26.04.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПАТ "Волиньхолдiнг" вiд 26.04.2017р. вирiшено: - надати згоду на вчинення значного правочину з продавцем "Mondi Poznan Sp. z o.o." на купiвлю плiвку для пакування харчових продуктiв на суму що не перевищує 150 млн.грн. Строк дiї договору - 2 роки. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:вартiсть майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства" i складає 150000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 626683 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 23,9% вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12.06.2017

Наглядова рада

52 249

634 922

8,23

 Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

13.06.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №11/2017 вiд 12.06.2017 року надано згоду на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме на вчинення ПрАТ<Волиньхолдiнгом> як виробником правочину з Nestle Deutschland, як замовником на виробництво харчової продукцiї на загальну суму 2 000 000 (два мiльйони) євро строком дiї договору - три роки. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:вартiсть майна визначена з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" i складає 52249 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8,23 вiдсотки. Додатковi критерiї для вiднесення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

2

02.08.2017

Наглядова рада

910

634 922

0,14

 Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

03.08.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №13/2017 вiд 02.08.2017 року вирiшено: надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме на вчинення ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як виробником правочину з Nestle Hungaria Kft. як замовником на виробництво харчової продукцiї на загальну суму 30 000 EUR термiном дiї договору до 2020 року. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 910 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 0,14 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

3

02.08.2017

Наглядова рада

2 122

634 922

0,33

 Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

03.08.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №13/2017 вiд 02.08.2017 року вирiшено: Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме на вчинення ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як виробником правочину з Nestle Polska S.A. як замовником на виробництво харчової продукцiї на загальну суму 700 000 EUR термiном дiї договору до 2020 року. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 2122 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 0,33 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

4

02.08.2017

Наглядова рада

2 426

634 922

0,38

 Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

03.08.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №13/2017 вiд 02.08.2017 року вирiшено: Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме на вчинення ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як виробником правочину з Nestle Cesko S.R.O. як замовником на виробництво харчової продукцiї на загальну суму 80 000EUR термiном дiї договору до 2020 року. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 2426 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 0,38 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

5

02.08.2017

Наглядова рада

2 020

634 922

0,33

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

03.08.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №13/2017 вiд 02.08.2017 року вирiшено: Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме на вчинення ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як виробником правочину з Nestle Polska S.A. як замовником на виробництво харчової продукцiї на загальну суму 700 000 EUR термiном дiї договору до 2020 року. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає 2122 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 0,33 вiдсотка. Додатковi критерiї не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

6

27.02.2017

Наглядова рада

1 500

634 922

0,24

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

28.02.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi правочину iз заiнтересованiстю на наступних умовах: характер правочину: договiр поставки обладнання для мембраної фiльтрацiї води мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг"та ТОВ "Техноком"(строк дiї договору два роки); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 1 500 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,24 %. Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає.

7

27.02.2017

наглядова рада

5 147

634 922

0,81

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

28.02.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi правочину iз заiнтересованiстю на наступних умовах: характер правочину: договiр на проведення лабораторних дослiджень по визначенню показникiв безпеки сировини та пакувальних матерiалiв мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг"та Nestle France(строк дiї до повного виконання зобов'язань); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 180 000 євро; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн ; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,81 %.Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає.

8

27.02.2017

Наглядова рада

10 000

634 922

1,57

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

28.02.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi правочину iз заiнтересованiстю на наступних умовах: характер правочину: договiр складського зберiгання мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та ТОВ "Нестле Україна(строк дiї договору два роки); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 10 000 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1,57 %. Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає.

9

27.02.2017

Наглядова рада

5 000

634 922

0,79

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

28.02.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi правочину iз заiнтересованiстю на наступних умовах: характер правочину: договiр на лабораторнi послуги мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та ТОВ "Нестле Україна(строк дiї договору до повного виконання зобов'язань); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 5 000 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,79%. Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає

 

 

10

27.02.2017

Наглядова рада

57 200

634 922

9,02

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

28.02.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi правочину iз заiнтересованiстю на наступних умовах: характер правочину: договiр на iнформацiйно-консультативнi послуги, послуги з iнжинiрингу, з встановлення обладнання, технiчного обладнання, пуско-налагоджувальнi послуги та/чи iншi послуги, повязанi з придбанням мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та Nestrade S.A(строк дiї договору до 31.12.2018р.); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 2 000 000 євро; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9,02 %. Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає.

11

18.04.2017

Наглядова рада

45 595

634 922

7,2

Надання згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть.

18.04.2017

volinholding.emitent.org.ua

Опис:

Вiдповiдно до рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдiнг" №07/2017 вiд 18.04.2017 року вирiшено: - Надати згоду на вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення товариством з акцiонером Nestle S.A. договору купiвлi- продажу попередньо викуплених власних акцiй, за цiною згiдно проведеної та затвердженої оцiнки майна, що складає суму 45 595 000,00 грн. (сорок п'ять мiльйонiв п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копiйок). - Затвердити проект договору купiвлi-продажу акцiй ПрАТ "Волиньхолдiнг". - Уповноважити голову наглядової ради Томаса Рейнхарда Рiнггера пiдписувати вищезгаданий договiр та всi документи пов'язанi з ним. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:вартiсть майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства" i складає 45595 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634922 тис.грн Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 7,2 вiдсотки. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.01.2017

31.01.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

24.02.2017

27.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.02.2017

28.02.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

18.04.2017

18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

25.04.2017

26.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2017

26.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26.04.2017

26.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

31.05.2017

31.05.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

12.06.2017

13.06.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

27.10.2017

27.10.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

       

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  16

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

-

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватна аудиторська фiрма "СЕРКО"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

20135377

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна,43005, м. Луцьк, вул. 8-го Березня,1/415

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0383, дата видачі: 26.01.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0709, дата видачі: 28.09.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2017 по 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Д/В

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 8, дата: 01.03.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 01.03.2018,  дата закінчення: 19.04.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.04.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

39 600,00

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

Територія

Волинська область, смт Торчин

за КОАТУУ

0722855400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво прянощів і приправ

за КВЕД

10.84

Середня кількість працівників: 754

Адреса, телефон: 45612 смт Торчин, Iвана Франка, 4, 00332  776 600

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

14

26

    первісна вартість

1001

1 286

1 298

    накопичена амортизація

1002

( 1 272 )

( 1 272 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

34 349

38 895

Основні засоби

1010

209 009

244 541

    первісна вартість

1011

352 486

403 294

    знос

1012

( 143 477 )

( 158 753 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

243 372

283 462

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

90 160

83 449

Виробничі запаси

1101

89 858

78 797

Незавершене виробництво

1102

44

908

Готова продукція

1103

258

3 744

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

228 912

217 436

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

62 940

36 891

    з бюджетом

1135

5 273

16 968

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

46

21

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4 095

2 578

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

4 095

2 578

Витрати майбутніх періодів

1170

25

65

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

99

225

Усього за розділом II

1195

391 550

357 633

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

634 922

641 095

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

100

100

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

25

25

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

494 022

494 731

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 10 )

( 10 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

494 137

494 846

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

566

2 193

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

566

2 193

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

566

2 193

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

128 777

135 198

    розрахунками з бюджетом

1620

1 474

2 684

    у тому числі з податку на прибуток

1621

1 474

0

    розрахунками зі страхування

1625

51

0

    розрахунками з оплати праці

1630

45

100

    одержаними авансами

1635

12

10

    розрахунками з учасниками

1640

0

2

    із внутрішніх розрахунків

1645

2

1

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9 858

6 061

Усього за розділом IІІ

1695

140 219

144 056

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

634 922

641 095

Примітки: l/d

 

Керівник                                                                                                       Богдан Руслан Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                                                    Генсiровська Лариса Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 315 898

1 224 395

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 188 930 )

( 1 110 816 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

126 968

113 579

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

31 678

40 418

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 17 673 )

( 13 818 )

Витрати на збут

2150

( 4 143 )

( 3 791 )

Інші операційні витрати

2180

( 28 333 )

( 29 102 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

108 497

107 286

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

268

457

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 66 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 126 )

( 8 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

108 573

107 735

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-19 434

-19 304

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

89 139

88 431

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

89 139

88 431

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1 092 711

1 046 265

Витрати на оплату праці

2505

62 200

38 929

Відрахування на соціальні заходи

2510

12 834

8 369

Амортизація

2515

16 376

15 325

Інші операційні витрати

2520

49 612

48 704

Разом

2550

1 233 733

1 157 592

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

20 000

20 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

20 000

20 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

4 456,950000

4 421,550000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

4 456,950000

4 421,550000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: д.в

 

Керівник                                                                                                       Богдан Руслан Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                                                    Генсiровська Лариса Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 580 316

1 481 379

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1 022

710

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

12

1 246

Надходження від повернення авансів

3020

0

234

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

26

24

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

5

Надходження від операційної оренди

3040

10 423

9 274

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

229

1 170

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 296 363 )

( 1 115 376 )

Праці

3105

( 50 729 )

( 34 016 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 13 788 )

( 8 843 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 56 206 )

( 29 931 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 18 369 )

( 11 000 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 20 160 )

( 3 964 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 17 677 )

( 14 967 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 36 891 )

( 193 343 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 372 )

( 1 642 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

137 679

110 891

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

82

2 851

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 54 568 )

( 2 595 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-54 486

256

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

25 855

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 25 988 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 83 943 )

( 120 673 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 66 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-84 142

-120 673

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-949

-9 526

Залишок коштів на початок року

3405

4 095

13 621

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-568

0

Залишок коштів на кінець року

3415

2 578

4 095

           

Примітки: д.в

 

Керівник                                                                                                       Богдан Руслан Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                                                    Генсiровська Лариса Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

       

 

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

100

0

0

25

494 630

0

-10

494 745

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-608

0

0

-608

Скоригований залишок на початок року

4095

100

0

0

25

494 022

0

-10

494 137

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

89 139

0

0

89 139

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

-88 430

0

0

-88 430

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

709

0

0

709

Залишок на кінець року

4300

100

0

0

25

494 731

0

-10

494 846

                       

Примітки: д.в

 

Керівник                                                                                                       Богдан Руслан Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                                                    Генсiровська Лариса Олександрiвна

 

 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа