ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" - 20134889

Регулярна інформація за 2016 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2017-04-19 19:55:47
Дата останнього розміщення: 2017-04-19 19:55:47

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Зміст

Основні відомості про емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор-розпорядник

 

 

 

Щербакан Ольга Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

20134889

4. Місцезнаходження

45612ВолинськаЛуцький районсмт ТорчинIвана Франка, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

00332 776 6000332 776 610

6. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi ДКЦПФР"№

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

volinholding.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про рейтингове агентство

-

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

-

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

-

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

-

11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

-

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

-

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

-

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

-

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

-

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Волиньхолдiнг" на Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг", з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнформацiя про одержання лiцензiй (дозволiв) на окреми види дiяльностi. Пiдприємство, лiцензiї на окремi види дiяльностi у звiтному роцi не одержувало. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. Товариство немає у статутному фондi державної частки, не займає монопольного становища, не має стратегiчного значення для держави, тому товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки, згiдно статтi 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України". Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не включається згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств. Загальнi збори акцiонерiв вiд 03.08.2016 р., 100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалили рiшення: прибуток Товариства за 2015 рiк у розмiрi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень направити на виплату дивiдендiв, у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення. Вiдомостi про цiннi папери. Протягом 2016 р. емiтентом акцiї та облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутнi. Протягом 2016 року iншi цiннi папери не випускались, борговi цiннi папери та iпотечнi цiннi папери не випускались. . Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у звязку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Протягом 2016 року викуп власних акцiй емiтетном не здiйснювався. Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки товариство не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств. У 2016 роцi подiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не вiдбувались. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 вiдсутнi у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. Копiя протоколу загальних зборiв емiтента не включається у звiт згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта нерухомостi) - товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 №331918

3. Дата проведення державної реєстрації

29.09.1994

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

100000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

824

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.84Виробництво прянощiв i приправ

36.00Забiр, очищення та поставка води

46.38Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, в т. ч. рибою, ракоподiбними i малюсками

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв. Директор-розпорядник. Наглядова рада.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

2) МФО банку

300539

3) поточний рахунок

26007003036000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

5) МФО банку

300539

6) поточний рахунок

д/н

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1)Посада

Директор-розпорядник

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербакан Ольга Миколаївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС365491 05.03.1998 Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй обл.

4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

14

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ <Техноком> - генеральний директор.

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2012, до припинення повноважень

9)Опис

Директор-розпорядник здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства. Вирiшує всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв. . Дiє вiд iменi товариства без довiреностi. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Виплаченi винагороди - згiдно контракту. Додаткових винагород не отримував. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений. Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1)Посада

Голова наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рiнггер Томас Рейнхард

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

* F2054039 30.08.2005 МЗС Берн

4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

4

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Nestle Czech & Slovak Republic, директор з виробництва.

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014, до припинення повноважень

9)Опис

Голова наглядової ради - здiйснює контроль i регулювання дiяльностi правлiння, органiзовує проведення засiдань наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1)Посада

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Талько Вiталiй Леонiдович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ762186 07.10.2005 Днiпровське РВ ГУ, м. Київ

4)Рік народження**

1970

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Мiсце роботи ТзОВ "Нестле Україна", керивник юридичного департаменту.

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2011, до припинення повноважень

9)Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. та рiшенням наглядової ради №04/2014 вiд 25.04.2014 р. продовжено повноваження членам наглядової ради до припинення повноважень. Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений. Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1)Посада

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пейков Максим Борисович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ977165 Шевченкiвським РУ ГУ МВСУ м. Київа

4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

3

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Лакталiс Україна", комерцiйний директор.

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.08.2016, до припинення повноважень

9)Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2016 р. обраний членом наглядової ради. Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений. Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1)Посада

Ревiзор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Георгiос Лампас

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 4032372 08.06.2011 Республiка Грецiя

4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

3

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2013, не бiльше 5 рокiв

9)Опис

Ревiзор - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений. Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мирончук Нiна Iгорiвна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС347664 08.01.1998 Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй обл.

4)Рік народження**

1958

5)Освіта**

 

6)Стаж роботи (років)**

10

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 

9)Опис

 


 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Nestle S.A.

-

- Швейцарiя Волинська - Швейцарiя -

18099

90.45

18099

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

               

Усього

18099

90.45

18099

0

0

0

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

03.08.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили: обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 осiб. 2. Затвердження рiшення наглядової ради про порядок засвiдчення бюлетенiв та визначення порядку засвiдчення бюлетенiв 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили: 1. Затвердити рiшення наглядової ради про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на даних зборах, викладене в протоколi 062016 вiд 22.06.2016 року 2. Визначити наступний порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбуватимуться в майбутньому - засвiдчення проводиться пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який скрiпляється печаткою товариства бiля напису "засвiдчено". 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". 4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв затвердили порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт виконавчого органу за 2015р. Звiт Ревiзора за 2015р. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора. 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, затвердили Звiт Виконавчого органу за 2015 рiк, Звiт Ревiзора за 2015 рiк, Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015р. 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, затвердили Рiчний звiт Товариства за 2015 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015р., з врахуванням вимог встановлених законом. Визначення способу виплати дивiдендiв. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили: 1. Прибуток Товариства за 2015 рiк у розмiрi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень направити на виплату дивiдендiв, у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення. 2. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. 3. Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 4. Решту прибутку товариства в розмiрi 313 494, 82 грн. (триста тринадцять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривнi 82 коп.) направити на розвиток товариства. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв та голови наглядової ради. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили рiшення припинити повноваження голови та членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили обрання голови та членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, прийняли рiшення не укладати з членами та головою наглядової ради цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). Не виплачувати членам та головi наглядової ради винагороди. 11. Про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю та про надання згоди та повноважень на укладення правочину iз заiнтересованiстю. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили рiшення: 1. Надати згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: договору пiдряду мiж ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як пiдрядником та ТОВ "Нестле України" (афiлiйованою особою акцiонера) як замовником на виготовлення продукцiї на загальну суму 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень зi строком дiї договору 2 роки. 2. Надати згоду та уповноважити директора-розпорядника товариства Щербакан О.М. на укладення вищезгаданого правочину iз заiнтересованiстю, з правом пiдпису всiх пов'язаних з даним правочином документiв. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди та повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв. 100% голосiв Загальнi збори акцiонерiв ухвалили рiшення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв та надати згоду та повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинiв 2. Уповноважити директора-розпорядника товариства Щербакан О.М. або за її дорученням на пiдставi Довiреностi iншiй уповноваженiй особi, пiдписувати договори, угоди та iншi документи, а також вчиняти iншi дiї необхiднi укладення договорiв та вчинення значних правочинiв та уповноважити наглядову раду при необхiдностi приймати вiдповiднi рiшення щодо умов вчинення вищезгаданих правочинiв з врахуванням умов, визначених загальними зборами.

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.10.2010

32/03/1/10

Волинське т/у ДКЦПФР

UA4000091938

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

20000

100000

100

Опис

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу. Акцiй власної емiсiї не викуплялись i не продавались.

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

03.08.2016

300000

626683

47.87

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, при умовi, що предметом правочинiв є виробництво продукцiї, придбання сировини та iнших товарiв, виконання будiвельних, ремонтних робiт, виконання iнших робiт та надання послуг при умовi що гранична сукупна вартiсть кожного договору не буде перевищувати 300 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626683 тис. грн.(Шiстсот двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три гривни). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 47,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

2

03.08.2016

15000

626683

2.39

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". Попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, при умовi, що предметом правочинiв є: - овердрафт на загальну суму, що не перевищуватиме суму 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626683 тис. грн.(Шiстсот двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три гривни). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 2,39 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

3

03.08.2016

100000

626683

15.96

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". Попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, при умовi, що предметом правочинiв є: - короткостроковi кредити на загальну суму, що не перевищуватиме 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626683 тис. грн.(Шiстсот двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три гривни). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 15,96 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

4

03.08.2016

196078

626683

31.29

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". Попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо будь яких змiн та доповнень до договору №1004 про надання фiнансових послуг, укладеного з ПАТ "IНГ Банк Україна", при умовi що загальна сума договору не перевищуватиме 7,9 млн. доларiв США. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626683 тис. грн.(Шiстсот двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три гривни). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 31,29 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

5

03.08.2016

560932

626683

89.51

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". Попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення щодо змiн та доповнень до договору №119 про надання фiнансових послуг з ПАТ "IНГ Банк Україна", при умовi, що загальна сума договору не перевищуватиме 22,6 млн. доларiв США. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626683 тис. грн.(Шiстсот двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три гривни). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 89,51%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

03.08.2016

3000000

626683

478.7

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю: 03.08.2016. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг". На виконання вимог ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" вирiшено; 1. Надати згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: договору пiдряду мiж ПрАТ "Волиньхолдiнгом" як пiдрядником ( код ЕДРПОУ - 20134889, поштова адреса; 45612, смт.Торчин, вул. I.Франка, 4) та ТОВ "Нестле України" (афiлiйованою особою акцiонера, код ЕДРПОУ - 32531437, поштова адреса: 04070 м.Київ, вул. Верхнiй Вал, 72 в лiтерi "А"), як замовником на виготовлення продукцiї на загальну суму 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень зi строком дiї договору 2 роки. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 000 000 000 (три мiльярди) грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 626 683 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 478,7%. Вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, iнше Статутом Товариства або Законом не встановлено. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 18100 штук, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 1 шт., що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на загальних зборах та мають право голосу по даному питанню порядку денного. "Проти" та "Утримались" - немає. Вiдповiдно ч.8. ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства" не брали участь в голосуваннi 18099 голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

194891

209009

0

0

194891

209009

будівлі та споруди

134301

144210

0

0

134301

144210

машини та обладнання

48357

50682

0

0

48357

50682

транспортні засоби

407

744

0

0

407

744

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

11826

13373

0

0

11826

13373

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

194891

209009

0

0

194891

209009

Опис

Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 р. складає 41%. Протягом звiтного року нараховано амортизацiї у сумi 14 732 тис.грн. Всi основнi засоби є власнiстю товариства, знаходяться в експлуатацiї. Орендованих основних засобiв товариство не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

456892

457007

Статутний капітал (тис. грн.)

100

100

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

100

100

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв товариства суми його зобов'язань.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом бiльше, нiж розмiр статутного капiталу. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає частинi третiй статтi п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

03.08.2016

04.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.04.2016

04.08.2016

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

03.08.2016

04.08.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

22.08.2016

23.08.2016

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватна аудиторська фiрма "СЕРКО"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20135377

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна,43005, м. Луцьк, вул. 8-го Березня,1/415

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

038326.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Внесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Черговi збори акцiонерiв не вiдбулися, по причинi не прибуття акцiонерiв, тому скликались позачерговi збори у 2016 роцi.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні


 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

 

Кількість представників держави

 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Так, введено посаду ревізора

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

 


 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Так


 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть):

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: -

Річна фінансова звітність емітента

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

Територія

 

за КОАТУУ

0722855400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво прянощів і приправ

за КВЕД

10.84

Середня кількість працівників

710

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

45612 смт Торчин, Iвана Франка, 4

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 


 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

19

14

 

первісна вартість

1001

1286

1286

 

накопичена амортизація

1002

1267

1272

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

46696

34349

 

Основні засоби:

1010

194891

209009

 

первісна вартість

1011

326783

352486

 

знос

1012

131892

143477

 

Інвестиційна нерухомість:

1015

     

первісна вартість

1016

     

знос

1017

     

Довгострокові біологічні активи:

1020

     

первісна вартість

1021

     

накопичена амортизація

1022

     

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

     

інші фінансові інвестиції

1035

     

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

     

Відстрочені податкові активи

1045

     

Гудвіл

1050

     

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

     

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

     

Інші необоротні активи

1090

     

Усього за розділом I

1095

241606

243372

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

69644

90160

 

Виробничі запаси

1101

69266

89858

 

Незавершене виробництво

1102

 

44

 

Готова продукція

1103

378

258

 

Товари

1104

     

Поточні біологічні активи

1110

     

Депозити перестрахування

1115

     

Векселі одержані

1120

     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

245974

228912

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


46920


62940

 

з бюджетом

1135

8338

5273

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

6755

   

з нарахованих доходів

1140

     

із внутрішніх розрахунків

1145

     

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

42

46

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

     

Гроші та їх еквіваленти

1165

13621

4095

 

Готівка

1166

     

Рахунки в банках

1167

13621

4095

 

Витрати майбутніх періодів

1170

438

25

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

     

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

     

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

     

резервах незароблених премій

1183

     

інших страхових резервах

1184

     

Інші оборотні активи

1190

100

99

 

Усього за розділом II

1195

385077

391550

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

     

Баланс

1300

626683

634922

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

100

100

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

     

Капітал у дооцінках

1405

     

Додатковий капітал

1410

     

Емісійний дохід

1411

     

Накопичені курсові різниці

1412

     

Резервний капітал

1415

25

25

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

456892

494630

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( 10 )

( 10 )

( )

Інші резерви

1435

     

Усього за розділом I

1495

457007

494745

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

     

Пенсійні зобов’язання

1505

     

Довгострокові кредити банків

1510

     

Інші довгострокові зобов’язання

1515

     

Довгострокові забезпечення

1520

399

566

 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

399

566

 

Цільове фінансування

1525

     

Благодійна допомога

1526

     

Страхові резерви, у тому числі:

1530

     

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

     

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

     

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

     

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

     

Інвестиційні контракти;

1535

     

Призовий фонд

1540

     

Резерв на виплату джек-поту

1545

     

Усього за розділом II

1595

399

566

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

     

Векселі видані

1605

     

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

     

за товари, роботи, послуги

1615

86992

128169

 

за розрахунками з бюджетом

1620

1

1474

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

 

1474

 

за розрахунками зі страхування

1625

 

51

 

за розрахунками з оплати праці

1630

22

45

 

за одержаними авансами

1635

23

12

 

за розрахунками з учасниками

1640

77025

   

із внутрішніх розрахунків

1645

1

2

 

за страховою діяльністю

1650

     

Поточні забезпечення

1660

     

Доходи майбутніх періодів

1665

     

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

     

Інші поточні зобов’язання

1690

5213

9858

 

Усього за розділом IІІ

1695

169277

139611

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

     

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

     

Баланс

1900

626683

634922

 

 

Примітки

Д/В

Керівник

Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Мирончук Нiна Iгорiвна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

 

(найменування)

   


 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1224395

1092412

Чисті зароблені страхові премії

2010

   

Премії підписані, валова сума

2011

   

Премії, передані у перестрахування

2012

   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1110816 )

( 1017938 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

   

Валовий: прибуток

2090

113579

74474

Валовий: збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

   

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

   

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

   

Інші операційні доходи

2120

40418

53871

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

   

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

   

Адміністративні витрати

2130

( 13818 )

( 10448 )

Витрати на збут

2150

( 3791 )

( 3376 )

Інші операційні витрати

2180

( 29102 )

( 44201 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

   

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

   

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

107286

70320

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

   

Інші фінансові доходи

2220

   

Інші доходи

2240

457

3095

Дохід від благодійної допомоги

2241

   

Фінансові витрати

2250

( )

( 83 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( 8 )

( 11962 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

   

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

107735

61370

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-19304

-11057

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

88431

50313

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( )

( )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

88431

50313

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1046265

947107

Витрати на оплату праці

2505

38929

35805

Відрахування на соціальні заходи

2510

8369

12922

Амортизація

2515

15325

14732

Інші операційні витрати

2520

48704

51777

Разом

2550

1157592

1062343

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

20000

20000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

20000

20000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

4421.55

2515.65

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

4421.55

2515.65

Дивіденди на одну просту акцію

2650

   

 

Примітки

д/в

Керівник

Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Мирончук Нiна Iгорiвна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

 

(найменування)

   


 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1481379


1258496

Повернення податків і зборів

3005

   

у тому числі податку на додану вартість

3006

   

Цільового фінансування

3010

710

1447

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

   

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1246

2096

Надходження від повернення авансів

3020

234

252

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

24

357

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

5

11

Надходження від операційної оренди

3040

9274

8169

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

   

Надходження від страхових премій

3050

 

4

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

   

Інші надходження

3095

1170

127195

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 1115376 )


( 1017386 )

Праці

3105

( 34016 )

( 30197 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8843 )

( 14203 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 29931 )

( 25887 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 11000 )

( 16387 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 3964 )

( 3460 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 14967 )

( 6040 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 193343 )

( 234486 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 1642 )

( 147687 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

110891

-71819

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

   

необоротних активів

3205

2851

 

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

   

дивідендів

3220

   

Надходження від деривативів

3225

   

Надходження від погашення позик

3230

   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

   

Інші надходження

3250

   

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( 2595 )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

256

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

   

Отримання позик

3305

   

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

   

Інші надходження

3340

   

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

   

Сплату дивідендів

3355

( 120673 )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-120673

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-9526

-71819

Залишок коштів на початок року

3405

13621

85440

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

   

Залишок коштів на кінець року

3415

4095

13621

 

Примітки

д/в

Керівник

Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Мирончук Нiна Iгорiвна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

за ЄДРПОУ

20134889

 

(найменування)

   


 

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

100

   

25

456892

 

-10

457007

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

               

Виправлення помилок

4010

               

Інші зміни

4090

       

-693

   

-693

Скоригований залишок на початок року

4095

100

   

25

456199

 

-10

456314

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

       

88431

   

88431

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

               

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

               

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

               

Накопичені курсові різниці

4113

               

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

               

Інший сукупний дохід

4116

               

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

       

-50000

   

-50000

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

               

Відрахування до резервного капіталу

4210

               

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

               

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

               

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

               

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

               

Погашення заборгованості з капіталу

4245

               

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

               

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

               

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

               

Вилучення частки в капіталі

4275

               

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

               

Інші зміни в капіталі

4290

               

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

               

Разом змін у капіталі

4295

       

38431

   

38431

Залишок на кінець року

4300

100

   

25

494630

 

-10

494745

 

Примітки

д/в

Керівник

Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Мирончук Нiна Iгорiвна

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа