ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор-розпорядник       Щербакан Ольга Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   31.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 45612 Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин Iвана Франка, 4
4. Код за ЄДРПОУ 20134889
5. Міжміський код та телефон, факс 0332 776 600 0332 776 610
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці volinholding.emitent.org.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 31.05.2017 88430 25.04.2017 - 25.10.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про виплату дивідндів Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" - 25 квітня 2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлена станом на 12 червня 2017 року. (за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдінг" (Протокол №10/2017 від 31.05.2017 р). Розмір дивідендів, що підлягають виплаті за результатами роботи товариства за 2016 р., відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" від 25 квітня 2017 року складає 88 430 000 (вісімдесят вісім мільйонів чотириста тридцять тисяч) гривень, розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає 4885,635359 грн. Строк, виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення: з від 25.04.2017р. по 25.10.2017 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Порпядок виплати дивідендів: виплата усієї суми дивідендів у повному обсязі пророрційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, буде проводиться трьома частками, а саме 23.06.2017р., 21.07.2017р., 18.08.2017р.

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа