ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор-розпорядник       Щербакан Ольга Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 45612 Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин Iвана Франка, 4
4. Код за ЄДРПОУ 20134889
5. Міжміський код та телефон, факс 0332 776 600 0332 776 610
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці volinholding.emitent.org.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2017 150000 626683 23.9
Зміст інформації:
Відповідно до рішення наглядової ради ПАТ "Волиньхолдінг" від 26.04.2017р. вирішено: - надати згоду на вчинення значного правочину з продавцем “Mondi Poznan Sp. z o.o.” на купівлю плівку для пакування харчових продуктів на суму що не перевищує 150 млн.грн. Строк дії договору – 2 роки. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:вартість майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства" і складає 150000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 626683 тис.грн Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 23,9% відсотків. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа