ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор-розпорядник       Щербакан Ольга Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 45612 Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин Iвана Франка, 4
4. Код за ЄДРПОУ 20134889
5. Міжміський код та телефон, факс 0332 776 600 0332 776 610
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці volinholding.emitent.org.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2017 припинено повноваження Ревізор Георгiос Лампас АН 4032372
08.06.2011 Посольство республiки Грецiя
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" 25.04.2017 р. припинено повноваження ревізора Георгiоса Лампаса. Дану посаду особа обіймала з 25.04.2013 року. Паспорт серії АН № 4032372, виданий 08.06..2011 року , посольством республіки Греції. Акціями товариства в статутному капіталі дана посадова особа не володіє. Відсутня судимість за корисливі і посадові злочини.
25.04.2017 обрано Ревізор Дайан Алехандро Рубен P C4YL7MWXW
28.11.2016 Посольство ФРН
0
Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" 25.04.2017 р. обрано ревізором ПрАТ "Волиньхолдінг" Дайан Алехандро Рубена. Дата набуття повноважень 25.04.2017 р. терміном на 5 рокiв. паспорт серії Р №C4YL7MWXW, виданий 28.11.2016 р., посольством ФРН. Попереднє місце роботи: контролер SBU Кулінарії у головному корпоративному офісі. На даний час працює фінансовим директором ТОВ «Нестле Україна». Акціями товариства в статутному капіталі дана посадова особа не володіє. Відсутня судимість за корисливі і посадові злочини.

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа