ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор-розпорядник       Щербакан Ольга Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 45612 Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин Iвана Франка, 4
4. Код за ЄДРПОУ 20134889
5. Міжміський код та телефон, факс 0332 776 600 0332 776 610
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці volinholding.emitent.org.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2017 501396 626683 80
Зміст інформації:
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Волиньхолдінг" від 25.04.2017р. вирішено: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та надати згоду і повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинів, а саме: - значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо додаткових угод, змін та/або доповнень та інших документів до договору №11/09 про надання фінансових послуг з ПАТ «ІНГ Банк Україна» від 21.12.2011 (надалі – «Договір»), при умові, що загальна сума Договору не перевищуватиме 18,8 млн. доларів США. Строк дії – до виконання зобовязань. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:вартість майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства" і складає 501396 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 626683 тис.грн Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 80% відсотків. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
2 25.04.2017 312039 626683 49.79
Зміст інформації:
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Волиньхолдінг" від 25.04.2017р. вирішено: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та надати згоду і повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинів, а саме: - значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо додаткових угод, змін та/або доповнень та інших документів до договору №10/004 про надання фінансових послуг з ПАТ «ІНГ Банк Україна» від 22.03.2010 (надалі – «Договір»), при умові що загальна сума Договору не перевищуватиме 11,7 млн. доларів США. Строк дії – до виконання зобовязань Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:вартість майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства" і складає 312039тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 626683 тис.грн Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 49,79 відсотки. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа