ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Відповідно до рішення засідання наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдінг"  №07/2017 від 18.04.2017 року  вирішено:  

- Надати згоду на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення товариством з акціонером Nestle S.A.   договору купівлі- продажу  попередньо викуплених власних акцій, за ціною згідно проведеної та затвердженої оцінки майна, що складає суму 45 595 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок).

-           Затвердити  проект договору купівлі-продажу акцій ПрАТ "Волиньхолдінг".

-           Уповноважити голову наглядової ради Томаса Рейнхарда Рінггера  підписувати вищезгаданий договір та всі документи пов'язані з ним.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:вартість майна визначена з дотриманням вимог ст.8 Закону  України "Про акціонерні товариства" і складає  45595 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  - 634922 тис.грн

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 7,2 відсотки.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

 

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

18.04.2017

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа