ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Код за ЄДРПОУ

20134889

3. Місцезнаходження

45612, Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс

0332 776600 0332 776610

5. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

II. Текст повідомлення

Наглядовю радою ПрАТ "Волиньхолдiнг" (протокол № 4 вiд 27.02.2017р) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством, у ходi його поточної господарської дiяльностi право чинів, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть на наступних умовах:

-          характер правочину: договiр поставки обладнання для мембраної фiльтрацiї води мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг"та ТОВ «Техноком»(строк дiї договору два роки); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 1 500 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,24 %.

-          характер правочину: договiр на проведення лабораторних дослiджень по визначенню показникiв безпеки сировини та пакувальних матерiалiв мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг"та Nestle France(строк дiї до повного виконання зобов'язань); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 180 000 євро; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн ; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,81 %

-          характер правочину: договiр складського зберiгання мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та ТОВ "Нестле Україна(строк дiї договору два роки); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 10 000 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1,57 %

-          характер правочину: договiр на лабораторнi послуги мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та ТОВ "Нестле Україна(строк дiї договору до повного виконання зобов'язань); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 5 000 000 грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 0,79%

-          характер правочину: договiр на iнформацiйно–консультативнi послуги, послуги з iнжинiрингу, з встановлення обладнання, технiчного обладнання, пуско-налагоджувальнi послуги та/чи iншi послуги, повязанi з придбанням мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та Nestrade S.A(строк дiї договору до 31.12.2018р.); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 2 000 000 євро; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9,02 %.

-          : характер правочину: договiр купiвлi-продажу обладнання та запасних частин i комплектуючих мiж ПрАТ "Волиньхолдiнг" та Nestrade S.A (строк дiї договору до 31.12.2018р.); ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину 2 000 000 євро; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 634 922 000 грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9,02%

Кiлькiсть голосуючих членiв Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. "проти" - немає, "утрималися" - немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Щербакан Ольга Миколаївна

Директор-розпорядник

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

27.02.2017

(дата)

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа