ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 30.01.2017р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПрАТ "Волиньхолдінг".

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:

Нагдядова рада товариства одноголосно прийняла рішення  надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладення Генерального договору про короткострокові кредити на загальну суму 80 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626 683 тис. грн.

    Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 12,75 %.

Кiлькiсть голосуючих членів Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рiшення три особи. Проти - немає, Утрималися - немає.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

30.01.2017

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа