ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв  ПрАТ "Волиньхолдінг".

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:

   1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, при умові, що предметом правочинів є виробництво продукції, придбання сировини та інших товарів, виконання будівельних, ремонтних робіт, виконання інших робіт та надання послуг  при умові що гранична сукупна вартість кожного договору не буде перевищувати 300 млн.грн.

     Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626683 тис. грн.(Шістсот двадцять шість мiльйонiв шістсот вісімдесят три гривни).

    Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 47,87 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв  ПрАТ "Волиньхолдінг".

   2.Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, при умові, що предметом правочинів є:

- овердрафт на загальну суму, що не перевищуватиме суму  15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

    Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626683 тис. грн.(Шістсот двадцять шість мiльйонiв шістсот вісімдесят три гривни).

   Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 2,39 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв  ПрАТ "Волиньхолдінг".

  3. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, при умові, що предметом правочинів є:

 - короткострокові кредити  на загальну суму, що не перевищуватиме  100 000 000 (сто  мільйонів) гривень.

  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626683 тис. грн.(Шістсот двадцять шість мiльйонiв шістсот вісімдесят три гривни).

  Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 15,96 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв  ПрАТ "Волиньхолдінг".

  4. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо будь яких змін та доповнень до договору №1004  про надання фінансових послуг, укладеного   з ПАТ  "ІНГ Банк Україна", при умові що загальна сума договору не перевищуватиме 7,9 млн. доларів США.

  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626683 тис. грн.(Шістсот двадцять шість мiльйонiв шістсот вісімдесят три гривни).

  Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)  31,29 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 03.08.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв  ПрАТ "Волиньхолдінг".

  5.  Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо змін та доповнень до договору №119 про надання фінансових послуг з ПАТ "ІНГ Банк Україна", при умові, що загальна сума договору не перевищуватиме 22,6 млн. доларів США.

  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  626683 тис. грн.(Шістсот двадцять шість мiльйонiв шістсот вісімдесят три гривни).

  Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)  89,51%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) акцiї.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                               Щербакан Ольга Миколаївна 

04.08.2016

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа