ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 03.08.2016. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг".

На виконання вимог ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" вирішено; 

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: договору підряду між ПрАТ "Волиньхолдінгом" як підрядником  ( код ЕДРПОУ - 20134889, поштова адреса; 45612, смт.Торчин, вул. І.Франка, 4) та  ТОВ "Нестле України" (афілійованою особою акціонера, код ЕДРПОУ -  32531437,  поштова адреса: 04070 м.Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері "А"),  як замовником на виготовлення продукції на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень зі строком дії договору 2 роки.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 000 000 000  (три мільярди) грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 626 683 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 478,7%.

Вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, iнше Статутом Товариства або Законом не встановлено.

Загальна кількість голосуючих акцій 18100 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 18100 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 шт., що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на  загальних зборах та мають право голосу по даному питанню порядку денного.   "Проти" та "Утримались" - немає. Відповідно ч.8. ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" не брали участь в голосуванні 18099 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

04.08.2016

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа