ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

 

Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (код за ЄДРПОУ 20134889, місцезнаходження: 45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 08 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв. річних чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 45612, Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 222. Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1300 год. до 1340год.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –   2 квітня 2019р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

1. Обрання лічильної комісії на цих загальних зборах

Проект рішення: обрати лічильну комісію  на цих загальних зборах в кількості 2 (двох) осіб персональним складом: Голова комісії – Семенюк Г.В. Член комісії – Окуневич Р.Є.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг» обрати директора-розпорядника Богдана Р.В., секретарем – керівника юридичного відділу Детюк О.В.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг», а саме:

1.Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2.На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4.Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5.Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6.Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

4. Звіт виконавчого органу за 2018р. Звіт Ревізора за 2018р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2018 рік, Звіт Ревізора за 2018 рік, Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р.

 Проект рішення: Отриманий товариством прибуток за 2018 рік залишити в розпорядженні товариства

7.  Затвердження рішень наглядової ради за попередній період.

Проект рішення: Затвердити всі рішення наглядової ради прийняті в період 01.01.2018 року по даний час.

8. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Алехандро Рубен Дайана.

9. Припинення повноважень членів та голови наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження голови наглядової ради Томаса Рейнхарда Рінггера та членів Віталія Леонідовича Талько, Максима Борисовича Пейкова

10. Обрання членів та голови наглядової ради

Проект рішення: Проект рішення не викладається відповідно до п.5. ч.3. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

11. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та головю наглядової ради.

Проект рішення: Не укладати з членами та головою наглядової ради цивільно-правових договорів, трудових договорів

12. Внесення змін до Статуту товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства. Надання повноважень на проведення дій, необхідних для державної реєстрації змін до статуту.   

Проект рішення:  Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

  Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

  Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

  Уповноважити керівника юридичного відділу Детюк О.В. вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту у всіх відповідних державних органах.

13. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Надання повноважень на підписання Положення про загальні збори акціонерів.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Положення про загальні збори акціонерів

14. Затвердження Положення про наглядову раду. Надання повноважень на підписання Положення про наглядову раду.

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення про наглядову раду.

15. Затвердження Положення про виконавчий орган. Надання повноважень на підписання Положення про виконавчий орган.

Проект рішення: Затвердити Положення про виконавчий орган. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про виконавчий орган.

 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  volinholding.emitent.org.ua

 

Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 20 000  (двадцять тисяч ) штук простих іменних акцій станом на 28 лютого 2019р.

Загальна кількість голосуючих акцій у випуску:  18100 (вісімнадцять тисяч сто) штуки простих іменних акцій станом на 28 лютого 2019р.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - 45612, Україна, Волинська область, смт. Торчин, вул.І.Франка,4) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, каб. 201. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор-розпорядник Богдан Руслан Володимирович, тел. (0322) 776600.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

-           ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

-           отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

-           не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньхолдінг»

(тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

Усього активів

734139

641095

Основні засоби

255150

244541

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

76545

83449

Сумарна дебіторська заборгованість

320710

271316

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

2578

Нерозподілений прибуток

601584

494731

Власний капітал

15

15

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов’язання

2265

2193

Поточні зобов’язання

130175

144056

Чистий прибуток (збиток)

107891

89139

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000

20000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

_

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

_

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

805

754

 

Директор-розпорядник                                                                                    Р.В.Богдан

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа