ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

 

Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (код за ЄДРПОУ 20134889, місцезнаходження: 45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4)повідомляє про проведення 03 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв.  загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 45612, Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 47. Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1300 год. до 1340год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –  28 серпня 2018р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

 

1.         Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб персональним складом: Голова комісії – Семенюк Г.В. Член комісії – Окуневич Р.Є.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг» обрати Талька В.Л., секретарем – Детюк О.В.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг», а саме:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством власних акцій

Проект рішення: Здійснити продаж раніше викуплених товариством власних акцій в кількості 1900 штук за ціною та в порядку визначеними у відповідності до законодавства. 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  volinholding.emitent.org.ua

 

Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 20 000  (двадцять тисяч ) штук простих іменних акцій станом на 17 липня 2018р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску:  18100 (вісімнадцять тисяч сто) штуки простих іменних акцій станом на 17 липня 2018р.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства -45612, Україна, Волинська область, смт. Торчин, вул.І.Франка,4) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, каб. 201. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Керівник юридичного відділу Детюк Олена Вікторівна, тел. (0322) 776688.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

-              ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

-              отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

-              не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).

 

 

 

Директор-розпорядник                                                                                    Р.В.Богдан

 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа