ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

 

Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (код за ЄДРПОУ 20134889, місцезнаходження: 45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 27 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. річних чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 45612, Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 47. Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1300 год. до 1340год.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –  23 квітня 2018р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

 

1.         Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб персональним складом: Голова комісії – Семенюк Г.В. Член комісії – Окуневич Р.Є.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг» обрати Талька В.Л., секретарем – Детюк О.В.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг», а саме:

1.Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2.На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4.Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5.Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6.Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

4. Звіт виконавчого органу за 2017р. Звіт Ревізора за 2017р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2017 рік, Звіт Ревізора за 2017 рік, Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. Визначення способу виплати дивідендів.

 Проект рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 89 138 591,02грн. (вісімдесят дев’ять мільйонів сто тридцять вісім тисяч п’ятсот девяносто одна гривня 02 копійки ) направити на виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення. Визначити наступний спосіб виплати вищезазначених дивідендів – безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7. Про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди та повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Проект рішення: . 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та надати згоду та повноваження на укладення попередньо схвалених значних правочинів, а саме:  

- значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, при умові, що предметом правочинів є виробництво продукції, придбання сировини та інших товарів, виконання будівельних, ремонтних робіт, виконання інших робіт та надання послуг  при умові що гранична сукупна вартість кожного договору не буде перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.  

-    значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо угод до договору №1004  про надання фінансових послуг  з ПАТ  «ІНГ Банк Україна», при умові що загальна сума договору не перевищуватиме 11,7 млн. доларів США

- значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення щодо угод до договору №119 про надання фінансових послуг з ПАТ «ІНГ Банк Україна», при умові, що загальна сума договору не перевищуватиме 18,8  млн. доларів США.

 2. Уповноважити  директора-розпорядника товариства Богдана Р.В.. або за його дорученням на підставі Довіреності іншій уповноваженій особі, підписувати договори, угоди та інші документи, а також  вчиняти інші дії необхідні укладення договорів та вчинення значних правочинів та уповноважити наглядову раду при необхідності приймати відповідні рішення щодо умов вчинення вищезгаданих правочинів з врахуванням умов, визначених загальними зборами.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  volinholding.emitent.org.ua

 

Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 20 000  (двадцять тисяч ) штук простих іменних акцій станом на 02 березня 2018р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску:  18100 (высымнадцять тисяч сто) штуки простих іменних акцій станом на 02 березня 2018р.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства -45612, Україна, Волинська область, смт. Торчин, вул.І.Франка,4) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, каб. 201. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Керівник юридичного відділу Детюк Олена Вікторівна, тел. (0322) 776688.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

-           ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

-           отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

-           не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньхолдінг»

(тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

2017 рік

Попередній

2016 рік

Усього активів

641095

634922

Основні засоби

244541

209009

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

83449

90160

Сумарна дебіторська заборгованість

271316

297171

Грошові кошти та їх еквіваленти

2578

4095

Нерозподілений прибуток

494731

494630

Власний капітал

15

15

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов’язання

2193

566

Поточні зобов’язання

144056

139611

Чистий прибуток (збиток)

89139

88431

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000

20000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

_

_

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

_

_

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

754

710

 

Директор-розпорядник                                                                                    Р.В.Богдан

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа