ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

 

Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (код за ЄДРПОУ 20134889, місцезнаходження: 45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 25 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 47. Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1300 год. до 1340год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –  19 квітня 2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

 

1.             Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб персональним складом: Голова комісії – Семенюк Г.В. Член комісії – Окуневич Р.Є.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг» обрати Талька В.Л., секретарем – Детюк О.В.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньхолдінг», а саме:

1.Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2.На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.

4.Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5.Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6.Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

4. Звіт виконавчого органу за 2016р. Звіт Ревізора за 2016р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2016 рік, Звіт Ревізора за 2016 рік, Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р., з врахуванням вимог встановлених законом. Визначення способу виплати дивідендів.

 Проект рішення: Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 88 430 000 (вісімдесят вісім мільйонів чотириста тридцять тися) гривень  направити на виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення. Визначити наступний спосіб виплати вищезазначених дивідендів – безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7.     Прийняття   рішення   про  припинення  повноважень  ревізора.

Проект рішення: припинити повноваження ревізора Георгіоса Лампаса.

8. Обрання  ревізора.

Проект рішення не викладається відповідно до ч.3. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

9. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ревізором.

Проект рішення: Не укладати з ревізором цивільно-правових договорів, трудових договорів

10. Про надання згоди на вчинення  правочину із заінтересованістю та про надання згоди та повноважень на укладення правочину із заінтересованістю.

Проект рішення: надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме  правочину щодо виготовлення продукції на замовлення афілійованих осіб акціонера на загальну суму договору, що перевищує 63 мільйони гривень.

Надати згоду та повноваження директору-розпоряднику Щербакан О.М. або за її дорученням на підставі Довіреності іншій уповноваженій особі на укладання (підписання) вищевказаного правочину та інших необхідних документів, з визначенням умов таких правочинів на власний розсуд.

11. Про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди та повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочини, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, при умові що предметом правочинів є виробництво продукції, придбання сировини та інших товарів, виконання будівельних, ремонтних робіт при умові що гранична сукупна вартість кожного договору не буде перевищувати 500 млн.грн., а також кредитні договори, в тому числі овердрафт, з ПАТ «ІНГ Банк Україна» на суму, що не перевищує суму в гривнях еквіваленту 30 500 000 доларів США,  

Надати згоду та повноваження директору-розпоряднику Щербакан О.М. або за її дорученням на підставі Довіреності іншій уповноваженій особі на укладання (підписання) вищевказаних значних правочину та інших необхідних документів, з визначенням умов таких правочинів на власний розсуд.

12. Затвердження нової редакції статуту товариства.

Проект рішення: затвердити нову редакцію статуту.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. І. Франка, 4, 2 поверх, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у кабінеті 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний юрисконсульт  ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» Детюк Олена Вікторівна

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньхолдінг»

(тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

2016 рік

Попередній

2015 рік

Усього активів

634922

626683

Основні засоби

209009

194891

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

90160

69644

Сумарна дебіторська заборгованість

297171

301274

Грошові кошти та їх еквіваленти

4095

13621

Нерозподілений прибуток

494630

456892

Власний капітал

15

15

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов’язання

566

399

Поточні зобов’язання

139611

169277

Чистий прибуток (збиток)

88431

50313

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000

20000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

710

705

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  volinholding.emitent.org.ua

 

Директор-розпорядник                                                                                    О.М.Щербакан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа