ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

 

Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 25 квітня  2014 року о 14 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 1.

Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1320 год. до 1345 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –  21 квітня 2014р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

1.            Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

2.            Обрання лічильної комісії.

3.            Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

4.            Звіт виконавчого органу за 2013р. Звіт Ревізора за 2013р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.

5.            Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

6.            Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р., з врахуванням вимог встановлених законом.

7.            Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради та обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

8. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. І. Франка, 4 , 2 поверх, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у кабінеті 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний юрисконсульт  ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» Детюк Олена Вікторівна

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньхолдінг»

(тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

2013 рік

Попередній

2012 рік

Усього активів

515487

454402

Основні засоби

187627

192900

Довгострокові фінансові інвестиції

259

394

Запаси

55654

53422

Сумарна дебіторська заборгованість

158329

168922

Грошові кошти та їх еквіваленти

76390

1170

Нерозподілений прибуток

448897

405467

Власний капітал

35

35

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

66475

48820

Чистий прибуток (збиток)

43430

40650

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000

20000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

842

877

 

Директор- розпорядник                                                                                                         Ольга Щербакан 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа