ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 30.06.2010
Дата публікації 30.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
Юридична адреса* 45612, Волинська обл., Луцький р-н,смт. Торчин, вул. І.Франка, 4
Керівник* Хольгер Зітцлер - Директор-розпорядник. Тел: 0332776848
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ВАТ «Волиньхолдінг» просить здійснити публікацію повідомлення про проведення загальних зборів наступного змісту: 

« ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Відкрите акціонерне товариство «Волиньхолдінг» 

Оголошує про проведення 19 серпня 2010 року о 16.00 загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Торчин, вул. І.Франка, 4

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2009 рік.
2. Звіт ради товариства за 2009 рік. 
3. Звіт ревізійної комісії за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2009 рік. 
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009р.
6. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Волиньхолдінг» на Приватне акціонерне товариство «Волиньхолдінг», з метою приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
8. Обрання членів Ради товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради товариства. 
9. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства – Директор-розпорядник Товариства. Утворення одноосібного виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу.
10. Відкликання Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів. 
11. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Волиньхолдінг» випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій). Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).
12. Затвердження рішення ради товариства про заміну реєстратора власників іменних цінних паперів. 
13. Прийняття рішення про припинення дії (розірвання) Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів №0210-Р від 11.06.2010р., укладеного з АТ ФА «Схід-Інвест» 
14. Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору та переведення випуску простих іменних акцій у бездокументарну форму випуску.
15. Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.
16. Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.
17. Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Волинь холдінг», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1500 до 1545. 
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу та належним чином оформлене доручення. 
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Волиньхолдінг» за 2009 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 420952 253681
Основні засоби 156942 44319
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 92477 66010
Сумарна дебіторська заборгованість 77305 106183
Грошові кошти та їх еквіваленти 5862 4316
Нерозподілений прибуток 248417 227173
Власний капітал 248532 227288
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання 28575 0
Поточні зобов’язання 143845 26393
Чистий прибуток (збиток) 1062,2 359
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 894 1013


Директор-розпорядник Х.Зітцлер 
 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа