ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 22.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
Юридична адреса* 45612, Волинська обл., Луцький р-н,смт. Торчин, вул. І.Франка, 4
Керівник* Щербакан Ольга Миколаївна - Директор-розпорядник. Тел: 0332776688
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 25 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 1.
Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 13.20 год. до 13.45 год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 19 квітня 2013р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу за 2012р. Звіт Ревізора за 2012р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012р., з врахуванням вимог встановлених законом. 
7. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень ревізора та обрання ревізора. 
9. Про внесення змін до статуту.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. І. Франка, 4 , 2 поверх, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у кабінеті 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» Детюк Олена Вікторівна

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньхолдінг» 
(тис. грн.)


Найменування показника
Період
Звітний
2012 рік Попередній
2011 рік
Усього активів 454402 405256
Основні засоби 192900 195300
Довгострокові фінансові інвестиції 394 529
Запаси 53422 76308
Сумарна дебіторська заборгованість 168922 92709
Грошові кошти та їх еквіваленти 1170 1487
Нерозподілений прибуток 405467 364817
Власний капітал 35 35
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 48820 40324
Чистий прибуток (збиток) 40650 65442
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 877 794
 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа