ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 21.03.2012
Дата публікації 21.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
Юридична адреса* 45612, Волинська обл., Луцький р-н,смт. Торчин, вул. І.Франка, 4
Керівник* Столярчук Петро Адамович - Виконуючий обов'язки директора-розпорядника. Тел: 0332776688
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „ВОЛИНЬХОЛДІНГ” (45612, Волинська область, м. Луцький район, смт. Торчин, вул. Івана Франка, 4) повідомляє про проведення 26 квітня 2012 року о 16 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. Івана Франка, 4, 2 поверх, кабінет 18.
Реєстрація акціонерів (їх повноважних представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15.20 год. до 15.45 год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 22 березня 2012р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу за 2011р. Звіт Ревізора за 2011р. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011р.
8. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів 
9. Про припинення повноважень ревізора 
10. Про внесення змін до статуту. 

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул. І. Франка, 4 , 2 поверх, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у кабінеті 37. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» Детюк Олена Вікторівна 


Директор- розпорядник 


Найменування показника Період
Звітний Попередній
2011 рік 2010 рік
Усього активів 405256 367468
Основні засоби 195300 203622
Довгострокові фінансові інвестиції 529 587
Запаси 76308 90164
Сумарна дебіторська заборгованість 92709 39476
Грошові кошти та їх еквіваленти 1487 3287
Нерозподілений прибуток 364817 313859
Власний капітал 35 35
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 40324 53494
Чистий прибуток (збиток) 65442 50958
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 794 792

Дане повідомлення опубліковане в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР - "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 20.03.2012 року 
 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа