ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИРегулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор-розпорядник       Щербакан Ольга Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20134889
Місцезнаходження емітента
Волинська Луцький район р-н 45612 смт Торчин Iвана Франка, 4
Міжміський код, телефон та факс емітента
0332 776 848 0332 776 848
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента -
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Засновниками ВАТ "Волиньхолдiнг" э ТОВ "Комерцiйна фiрма "Вiкторiя", АТ "Волинська фондова компанiя", Виробничо-фiнансове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кайзер". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Волиньхолдiнг" на Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг", з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Дiяльнiсть акцiонерного товариства " Волиньхолдiнг " лiцензування не потребує. Посадовi особи акцiями товариства не володiють. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Емiтент не проходив рейтингового оцiнювання. Акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння не розкривають. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Протягом звiтного 2011 року товариство власних акцiй не викупляло, нi облiгацiй, нi iнших цiнних паперiв товариство не випускало. Борговi цiннi папери не випускались.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Волиньхолдинг"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 45612
Область, район Луцький район
Населений пункт смт Торчин
Вулиця, будинок Iвана Франка, 4

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва 11871200000000617
Дата державної реєстрації 29.09.1994
Орган, що видав свідоцтво Луцька районна державна адмiнiстрацiя Волинської областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 100000
Сплачений статутний капітал (грн.) 100000

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ
МФО банку 300539
Поточний рахунок 26007003036000
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ
МФО банку 300539
Поточний рахунок д/н

 

Основні види діяльності

15.87.0 Виробництво прянощiв
51.38.0 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть: - працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2011 р. становить 853 чол. - позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 чол. - працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 чол. Фонд заробiтної плати на звiтну дату становить 11 243 тис. грн.
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Майкл Кларк
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи P.FRA 706733458 21.05.2008 Посольство Великобританiї в Українi
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товароиство вважає недоцiльним.

Посада Член ради товариства
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Радченко Генадiй
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 218172 25.04.2003 Печерське РВ ГУ МВСУ, м.Київ
Рік народження** 1957
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товароиство вважає недоцiльним.

Посада Член ради товариства
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Талько Вiталiй
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 762186 07.10.2005 Днiпровське РВ ГУ, м. Київ
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товароиство вважає недоцiльним.

Посада Голова ради товариства
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клара Аугусте Маргарете Вренгер.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи * C5HNNPLRG 02.04.2009 Посольство в Українi
Рік народження** 1959
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товароиство вважає недоцiльним.

Посада Директор-розпорядник
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штефан Шаффельд
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи * NXF2C4B19 27.09.2006 Королiвство Нiдерландiв
Рік народження** 1966
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
Опис Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Provestor A.G. - Швейцарiя Волинська - - Швейцарiя - 07.11.2003 1901 10 1901 0 0 0
S.A. Nestle - Швейцарiя Волинська - - Швейцарiя - 07.11.2003 18099 90 18099 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 20000 100 20000 0 0 0

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.04.2011
Кворум зборів** 90.495
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк (Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.затверджений 100% голосiв). 2. Звiт ради товариства за 2010 рiк. ( Звiт Ради товариства про дiяльнiсть за 2010р. затверджений 100% голосiв). 3. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. ( Звiт ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк затверджений 100% голосiв). 4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. ( Рiчний звiт та балансу за 2010 рiк затверджений 100% голосiв). 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010р. ( 100 голосiв прийнято рiшення загальний прибуток направити на розвиток товариства, на розвиток атерiально-технiчної бази, поповнення обiгових коштiв товариства. Нарахування та виплату дивiдендiв за звiтний перiод - не здiйснювати). 6. Прийняття рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Волиньхолдiнг> на Приватне акцiонерне товариство <Волиньхолдiнг>, з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. (Рiшення прийнято 100 %голосiв). 7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї з метою його приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. ( Статуту в новiй редакцiї затверджений 100% голосiв). 8. Вiдкливання та Обрання членiв Ради товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ради товариства. ( Склад Наглядової ради вiдкликано та затверджено новий склад в кiлькостi 3 осiб 100% голосiв). 9. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, обрання особи, якау повноважується на пiдписання догвоорiв з членами ревiзiйної комiсiї. ( Рiшення прийнято 100% голосiв).

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Зберiгач- ПАТ "IНГ Банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21684818
Місцезнаходження Київська - 04070 м. Київ Спаська,30-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №493155
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2009
Міжміський код та телефон 044-230-30-30
Факс 044-230-30-30
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть,а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Данi Свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя А01 №606656 номер запису 1 071 105 0012 001720 видане 16.09.2009р. Подiльської районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Данi Лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв серiї АВ №493155, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 13 жовтня 2009. Строк дiї Лiцензiї 16.10.2007р. - 16.10.2012р. Номер рiшення про видачу Лiцензiї №1197.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарiй-ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Київська - 04107 м. Київ Тропiнiна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044-585-42-40
Факс 044-585-42-40
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарної дiяльностi депозитпрiю цiнних паперiв
Опис Данi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: А01 №623427 вiд 14.05.2008р., номер запису 1 074 105 0005 033282 видане Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю. Данi Лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Серiя АВ №498004, видана 19.11.2009р. строк дiї: 27.05.2009р. - 27.05.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАФ "Серко"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20135311
Місцезнаходження Волинська - 43005 м. Луцьк 8-го Березня,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0383
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2001
Міжміський код та телефон 03322 32220
Факс 03322 32220
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудитор не змiнювався.

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.10.2010 32/03/1/10 Волинське т/у ДКЦПФР UA4000091938 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 5 20000 100000 100
Опис У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в документарнiй формi №58/1/03/99 р. анульовано та отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску в бездокументарнiй формi №32/03/1/10 видане Волинським т/у ДКЦПФР 10.10.2010 року. Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiй власної емiсiї не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 50
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
50
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 17
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
17
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Волиньхолдiнг" на Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг", з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". АТ "Волиньхолдiнг" створено в 1994 роцi. З 1995 року було розпочато виробництво газованої води у ПЕТ-тарi, майонезу у склобанцi, кетчупу i гiрчицi у пластиковiй пляшцi. З 1998 року вперше в СНД компанiєю було використано в якостi пакування багатошарову полiмерну плiвку у формi пакету з дном (дой-пак). В 2001 роцi компанiя вийшла на ринок з майонезом у ПЕТ-тарi. Оригiнальна рецептура, зручна та безпечна упаковка зразу привабили споживачiв до цiєї новинки. Товариство випускає наступнi види продукцiї: - Висококалорiйний майонез в склянiй тарi та в полiмерних пакетах з дном (дой-пак) - 4 види; - Середньокалорiйний майонез в ПЕТ тарi та в полiмерних пакетах з дном - 4 види; - Низькокалорiйний майонез в полiмерних пакетах з дном - 1 вид; - Кетчуп в склянiй тарi, в полiмерних пакетах з дном та в пластикових пляшках - 10 видiв; - Гiрчиця в пластикових пляшках та в полiмерних пакетах з дном - 3 види. Продукцiя товариства випускається пiд торговими марками: "Торчин Продукт", "Нива", "Козацька". У 2005 рiцi прибуток пiсля оподаткування в порiвняннi з 204 роком значно зрiс i склав 59720,21, у 2004 - 55779,1 тис. грн. Фiнансовi результати та висока якiсть продукцiї товариства не раз вiдзначались державними та незалежними експертами, а саме: - товариство нагороджене почесними грамотами Волинської обласної ради за багаторiчну сумлiнну працю, Мiнiстерства агропромислового комплексу, Державної податкової адмiнiстрацiї України як сумлiнний платник податкiв та зборiв до бюджету; - товариство отримало подяку облдержадмiнiстрацiї за досягнутi показники дiяльностi, а також подяку ДПА у Волинськiй областi за високий рiвень податкової культури та сумлiнне виконання податкових зобов'язань; - товариство вiдзначене почесним дипломом Президiї Торгово-промислової палати України за випуск високоякiсної продукцiї та збiльшення експорту товарiв - ВАТ "Волиньхолдiнг" та його керiвник нагородженi дипломом i пам'ятною медаллю номiнанта видання "Золота книга дiлової елiти України" за участь в розбудовi економiки та вагомий внесок у створення мiжнародного iмiджу України; - В 2000 роцi товариство отримало диплом мiжнародного вiдкритого Рейтингу популярностi та якостi "Золота фортуна" - ВАТ "Волиньхолдiнг" нагороджене Дипломами лауреата конкурсу "Обличчям до споживача" за оцiнку "Дуже добре" по результатах порiвняльних випробовувань, проведених Науково-Дослiдним Центром Незалежних Споживчих Експертиз - Товариство отримало звання "Кращий роботодавець року серед пiдприємств регiону та України". - ВАТ "Волиньхолдiнг" є лауреатом загальнонацiонального конкурсу "Вища проба" за високу якiсть продукцiї пiд торговою маркою "Торчин Продукт" - В 2001, 2002, 2003, 2004роках майонези "Торчин Продукт" визнавались товаром-переможцем Мiжнародного фестивалю-конкурсу "Вибiр року - 2001", "Вибiр року - 2002", "Вибiр року - 2003" та "Вибiр року-2004,"Вибiр року-2005". Заборгованостi перед бюджетом, Пенсiйним фондом, по зарплатi, за енергоносiї немає.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Волиньхолдiнг" складається з наступних структурних пiдроздiлiв: 1. Виробничi пiдроздiли: - Консервний цех (виробництво кетчупу) - Цех емульсiйних продуктiв (виробництво майонезу) - Цех по виготовленню гiрчицi та кетчупу. - Лабораторiя 2. Адмiнiстрацiя та управлiння: - Бухгалтерiя - Вiддiл збуту - Вiддiл постачання - Транспортний вiддiл - Вiддiл маркетингу - Економiчний вiддiл - Юридичний вiддiл - Вiддiл кадрiв 3. Обслуговуючi пiдроздiли. Цi пiдроздiли розмiщенi в м. Луцьку.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до наказу №1 вiд 03.01.205р. бухгалтерський облiк в товариствi здiйснюється за такими принципами: 1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку товариством i на виконання пункту 4 статтi 8 Закону про бухоблiк встановити з 1 сiчня 2005 року в ВАТ "Волиньхолдiнг" (в подальшому - товариство, пiдприємство) таку форму органiзацiї бухгалтерського облiку: 1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю товариства, яку очолює головний бухгалтер: 1.1.1. Головний бухгалтер може мати заступника (заступникiв). Їх кiлькiсть визначається штатним розписом товариства або наказами керiвника. 1.1.2. Кiлькiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом або окремим наказом керiвника товариства. 2. Встановити, що права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухоблiк, цим наказом, затвердженими посадовими iнструкцiями або окремим наказом керiвника, посадовi обов'язки працiвникiв бухгалтерiї визначаються розпорядженнями головного бухгалтера. 2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухоблiк, головний бухгалтер товариства: 2.1.1. Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; 2.1.2. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2.1.3. Бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачею та вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок i псування цiнностей товариства; 2.1.4. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних органiзацiйних та методичних основ ведення бухгалтерського облiку всiма структурними пiдроздiлами товариства; 2.1.5. Закрiплює за працiвниками бухгалтерiї конкретнi ланки бухгалтерського та податкового облiку; 2.1.6. Несе загальну вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку. 2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та здiйснення бухгалтерського облiку в товариствi, є обов'язковими до виконання всiма структурними пiдроздiлами й всiма працiвниками товариства. 2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником товариства, призначеним на вiдповiдну посаду власниками товариства, згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу. 2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вищезазначенi (п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються на його заступника. 2.3.2. У разi вiдсутностi з поважних причин i головного бухгалтера, i його заступника - на iншого працiвника бухгалтерiї, згiдно з окремим письмовим розпорядженням керiвника товариства. 2.3.3. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником товариства. 3. Видачу документацiї у тимчасове користування посадовим особам товариства здiйснювати за дозволом головного бухгалтера. 3.1. Видачу документiв стороннiм особам здiйснювати за письмовим дозволом керiвника товариства. 4. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод, проводиться перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства, орiєнтовно з "15" листопада до "25" грудня звiтного року, в обов'язковому порядку. Точний час i порядок її проведення, члени iнвентаризацiйної комiсiї, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником товариства окремим письмовим наказом. 4.1. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником товариства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi. Час та перелiк iнвентаризацiї об'єктiв визначаються окремим письмовим наказом керiвника товариства. 4.2. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та незапланованих iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнки, iнших матерiальних цiнностей тощо) затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: головний бухгалтер - голова комiсiї; бухгалтер - член комiсiї, головний механiк - член комiсiї; начальник юридичного вiддiлу - член комiсiї. 4.3. Права й обов'язки та завдання, якi покладаються на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, визначенi Iнструкцiєю з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. №69. 5. Починаючи з 1 сiчня 2003 року впровадити в товариствi наступнi форми, методи, норми та процедури, якi стосуються облiкової полiтики пiдприємства. 5.1. Здiйснення обробки та узагальнення облiкової iнформацiї на дiлянках облiку, де можливе таке здiйснення, проводити з використанням комп'ютерної технiки за допомогою спецiалiзованого та унiверсального програмного забезпечення. В разi неможливостi використання комп'ютерної технiки, застосовувати журнально-ордерну форму облiку. 5.2. Використовувати розроблений в 2001 роцi на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй (наказ МФ України №291 вiд 21.12.99 р.) робочий план рахункiв iз використанням рахункiв першого, другого та третього порядку. Змiни до даного плану рахункiв вносяться за рiшенням головного бухгалтера. 5.3. Використовувати для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва". 5.4. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводити аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. 5.5. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей таким чином за пiдроздiлами: 5.5.1. У бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому вимiрi; 5.5.2. На складах - у кiлькiсному вимiрi; 5.5.3. У цехах та на дiльницях - у кiлькiсному вимiрi. 5.6. Використовувати на пiдприємствi таку методику бухгалтерського облiку: 5.6.1. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльша за 1000 грн.( крiм меблi та комп"ютерної технiкi) За окремим розпорядженням головного бухгалтера можуть бути вiднесенi до основних засобiв й iншi матерiальнi активи. 5.6.2. Застосовувати норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством. В бухгалтерському облiку проводити нарахування амортизацiї щомiсячно з вiднесенням на рах 92 " Загальногосподарськи витрати", 5.6.3. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. Здiйснювати ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з балансу). 5.6.3.а.Створити з 1 сiчня 2003 року 4 группу основних засобiв- електронно-обчислювальни машини,iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, їх програмне забезпечення,iншi iнформацiйнi системи,телефони,мiкрофони i рацiї,вартiсть яких перевищує вартiсть малоцiнних товарiв. 5.6.3.б.У разi виведення з експлуатацiї окремих фондiв груп 2,3,4 з будь-яких причин ( крiм їх продажу) балансова вартiсть таких груп не змiнюється. 5.6.4. Термiн використання нематерiальних активiв визначати по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання та iнших факторiв. 5.6.5. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом. 5.6.6. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 1000 грн. малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА), крiм випадкiв, коли головний бухгалтер приймає окреме розпорядження. 5.6.7. Амортизацiю за МНМА та бiблiотечних фондiв нараховувати у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 (сто) вiдсоткiв його вартостi. 5.6.8. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, вважати малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП). 5.6.9. Нарахування зносу за МШП здiйснювати у розмiрi 100 (сто) вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Здiйснювати ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з балансу). 5.6.10. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснювати залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". 5.6.11. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати найменування запасiв. 5.6.12. Оцiнку незавершеного виробництва здiйснювати за фактичними затратами. 5.6.13. Оцiнку запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснювати за методом ФIФО. 5.6.14. При складаннi балансу здiйснювати оцiнку запасiв та вiдображати у бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 5.6.15. Транспортно-заготiвельнi та iншi витрати, пов"язанi з придбанням запасiв облiковувати на окремих субрахунках -№ 291... та списувати пропорцiйно вартостi списаних запасiв. 5.6.16. Оцiнку запасiв (покупних товарiв) здiйснювати за первiсною вартiстю. 5.6.17. Суми доходiв вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ України вiд 29.11.99 р. №290. 5.6.18. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля оформлення акта про виконання робiт (надання послуг). 5.6.19. Витрати вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р. №318: 5.6.20. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi (iз застосування коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Для створення резерву вiдкриваються окремi субрахунки за кожним дебiтором. Резерв розраховується раз в пiврiччя як добуток коефiцiєнта сумнiвностi на суму дебiторської заборгованостi. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється бухгалтером, котрий веде облiк дебiторської заборгованостi. Перелiк дебiторiв, щодо яких встановлено коефiцiєнт сумнiвностi, подається в юридичний вiддiл. 5.6.21. В товариствi застосовуються форми та системи оплати працi, що до прийняття колективного договору визначаються наказом керiвника пiдприємства за погодженням з радою трудового колективу. 5.6.22. Застосовувати передбаченi чинними нормативними актами граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, строки звiтування за витрачання коштiв. 6. Вiдповiдно до п. 1.6. Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, затвердженого наказом Державного комiтету по нагляду за охороною працi вiд 29.10.1996 р. № 170 та п. 115 Санiтарних правил, затверджених заступником головного санiтарного лiкаря СРСР 04.04.1972 р. №962-72, забезпечити видачу працiвникам 2-3 комплекти спецодягу (в залежностi вiд потреби). Строки носiння спецодягу визначаються вiдповiдно до Типових галузевих норм безплатної видачi працiвникам спецiального одягу. 7. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю робiт з ведення облiку, зберiгання й видавання трудових книжок i виконавчих листiв покласти на начальника вiддiлу кадрiв.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ < ВОЛИНЬХОЛДIНГ > ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2011 РОКУ Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Акцiонерам товариства Приватною аудиторською фiрмою <Серко> (код за ЄДРПОУ 20135311), свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм вiд 26 сiчня 2001 року № 0383, проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства <Волиньхолдiнг>, що додається, за перiод дiяльностi з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Приватне акцiонерне товариство <Волиньхолдiнг> (код ЄДРПОУ 20134889) знаходиться за адресою: 45612, Волинська область, Луцький район, смт. Торчин, вул. I. Франка, 4. Статут товариства зареєстрований Луцькою районною державною адмiнiстрацiєю Волинської областi 29 вересня 1994 року. Нова редакцiя статуту зареєстрована 14 лютого 2012 року. Для перевiрки було надано таку фiнансову звiтнiсть: - баланс (форма № 1) за станом на 31 грудня 2011 року; - звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2011 рiк; - звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк; - звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк. . Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Перевiрка проведена вiдповiдно до договору на проведення аудиту вiд 14 лютого 2012 року № 3. Аудит розпочато 20 березня та закiнчено 17 квiтня 2012 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї, так як вона передувала укладанню договору на аудит, та через характер облiкових записiв не змогли перевiрити всю кiлькiсть активiв шляхом проведення iнших аудиторських процедур. У фiнансовiй звiтностi не вiдображене забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 <Забезпечення>. В порушення вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 <Податок на прибуток> не визначена сума вiдстрочених податкових активiв чи зобов'язань. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства <Волиньхолдiнг> за станом на 31 грудня 2011 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Iнша допомiжна iнформацiя Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2011 року становить 364 932 тис. грн. i вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, не виявлено. Протягом року укладений один значний правочин, коли ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становила бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв товариства та погоджений з наглядовою радою товариства. Система корпоративного управлiння приватного акцiонерного товариства <Волиньхолдiнг> передбачає наглядову раду у складi голови та двох членiв i ревiзора. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства одноосiбно в особi директора-розпорядника. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Аудитором iдентифiкованi i оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї як низькi. Директор С. М. Кориневський Сертифiкат серiї А № 1390, виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року. Рiшенням АПУ термiн дiї сертифiкату продовжено до 30 червня 2013 року. 17 квiтня 2012 року м. Луцьк
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство планує у 2012 роцi завершити реконструкцiю та розширення виробництва.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Мiсцезнаходження основних засобiв смт. Торчин, Волинської обл.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є: непомiрно великий податковий тиск дiючого законодавства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi на товариство накладено штрафнi санкцiї згiдно Постанови №192-ВО вiд 22.09.2010 року про правопорушення на ринку цiнних паперiв ..
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв вiдображена в рядку "530" Балансу i становить 35 636 тис.грн.- заборгованiсть за отриману сировину, матерiали, обладнання.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) ПрАТ "Волиньхолдiнг" планує сконцентрувати роботу на питаннях покращення якостi, зниження собiвартостi продукцiї та пошуку нових ринкiв збуту за кордоном.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/в

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 203622 195300 0 0 203622 195300
будівлі та споруди 135954 127028 0 0 135954 127028
машини та обладнання 46223 42206 0 0 46223 42206
транспортні засоби 1006 1367 0 0 1006 1367
інші 20439 24699 0 0 20439 24699
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 203622 195300 0 0 203622 195300
Опис Знос основних засобiв станоть 28%.

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 364932 313974
Статутний капітал (тис. грн.) 100 100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 100 100
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року).
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного фонду. Вимоги п.3 ст. 155 ЦК України дотримуються.

 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
-   0 0  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
-   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
-   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
-   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
-   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
0   0 X  
Податкові зобов'язання X 3683 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 36641 X X
Усього зобов'язань X 40324 X X
Опис: д/в

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
07.04.2011 08.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

 Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X  
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Так Так Так
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): - Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів   X
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління)   X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X  
8 Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік X  

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів X  
суду   X
Інше (запишіть) -

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: -

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
 
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
 
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
 
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
 
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
 
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
 
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
 
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
 
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
 
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
 
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

Річна фінансова звітність

 


  Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" за ЄДРПОУ 20134889
Територія Волинська Луцький район 45612 смт Торчин Iвана Франка, 4 за КОАТУУ 722855400
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності Виробництво прянощів та приправ за КВЕД 15.87.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 45612, Волинська обл., Луцький район р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4
Середня кількість працівників: 853


Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 570 355
- первісна вартість 011 1217 1229
- накопичена амортизація 012 ( 647 ) ( 874 )
Незавершене будівництво 020 29504 38417
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 203622 195300
- первісна вартість 031 261334 268361
- знос 032 ( 57712 ) ( 73061 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 587 529
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 90133 74968
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 31 1340
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 23863 84128
- первісна вартість 161 26541 84360
- резерв сумнівних боргів 162 ( 2678 ) ( 232 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 14412 48
- за виданими авансами 180 18 8259
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 84 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1069 274
Поточні фінансові інвестиції 220 88 11
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1764 263
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 1523 1224
Інші оборотні активи 250 137 129
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 33 11
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 100 100
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 25 25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 313859 364817
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 10 ) ( 10 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 313974 364932
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 53263 35636
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 200 0
- з бюджетом 550 0 3683
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 2 44
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 29 961
Усього за розділом IV 620 53494 40324
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки д/в
Керівник Щербакан О.М.
Головний бухгалтер Мирончук Н.I.Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 955739 785752
Податок на додану вартість 015 154587 126568
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 801152 659184
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 717240 ) ( 595182 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 83912 64002
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 11195 20382
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 10655 ) ( 1340 )
Витрати на збут 080 ( 6111 ) ( 1320 )
Інші операційні витрати 090 ( 6805 ) ( 6962 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 71536 74762
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 147 5
Інші доходи 130 3285 81
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 6 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 5930 ) ( 747 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 69038 74095
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 18080 ) ( 8653 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 50958 65442
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 50958 65442
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 682938 562302
Витрати на оплату праці 240 11243 11227
Відрахування на соціальні заходи 250 4165 4163
Амортизація 260 16308 14840
Інші операційни витрати 270 30657 12272
Разом 280 745311 604804


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 20000.00000000 20000.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 20000.00000000 20000.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2547.90000000 3272.10000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 2547.90000000 3272.10000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки д/в
Керівник Щербакан О.М.
Головний бухгалтер Мирончук Н.I.Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 821918 717316
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 192
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 111 5
Бюджету податку на додану вартість 040 5660 2910
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 1020
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 6
Інші надходження 080 258602 18111
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 719756 655337
Авансів 095 8259 2929
Повернення авансів 100 0 0
Працівникам 105 24552 19714
Витрат на відрядження 110 508 337
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 10845 2555
Зобов'язань з податку на прибуток 120 19213 11160
Відрахувань на соціальні заходи 125 11391 8452
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 340 463
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 1074 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 290354 38613
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 290354 38613
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 30
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 675
- необоротних активів 250 7936 13729
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -7936 -14374
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -7936 -14374
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 51575
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 284218 80150
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -284218 -28575
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -284218 -28575
Чистий рух коштів за звітній період 400 -1800 -4336
Залишок коштів на початок року 410 3287 5862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 1761
Залишок коштів на кінець року 430 1487 3287

Примітки д/в
Керівник Щербакан О.М.
Головний бухгалтер Мирончук Н.I.Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 100 0 0 0 25 313859 0 -10 313974
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 100 0 0 0 25 313859 0 -10 313974
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 50958 0 0 50958
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 50958 0 0 50958
Залишок на кінець року 300 100 0 0 0 25 364817 0 -10 364932

Примітки д/в
Керівник Щербакан О.М.
Головний бухгалтер Мирончук Н.I.Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 20 18 8 0 0 0 0 3 0 0 0 28 21
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 1197 629 4 0 0 0 0 224 0 0 0 1201 853
Разом 080 1217 647 12 0 0 0 0 227 0 0 0 1229 874
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 9428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9428 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 136931 9177 3553 0 0 0 0 4279 0 0 0 140484 13456 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 87006 40783 2503 0 0 575 455 6400 0 0 0 88934 46728 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1832 826 776 0 0 68 48 395 0 0 0 2540 1173 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 25413 6202 997 0 0 188 163 4912 0 0 0 26222 10951 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0